Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ALL DONE s.r.o., IČ: 277 82 000, se sídlem Praha 1, Betlémské náměstí 351/6, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 209807 (dále jen „Správce“) jakožto správce osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, telefonický kontakt, e-mailová adresa) pro obchodní (a to pouze za účelem vyhodnocení a vyřízení Vaší poptávky na získání informací o franšíze CENTURY21) a marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení. Zpracování se týká všech osobních údajů, které Správci prostřednictvím  formuláře nebo jakoukoli jinou formou sdělíte (dále také jen „Údaje“).

Souhlas se zpracováním Údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně, resp. zasláním e-mailu na adresu Správce centrala@century21.cz nebo dopisu na kontaktní adresu Správce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následku pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi Vámi a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy s Vámi uzavřené.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce. Poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování Údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu s jejich zpracováním či, v případě, že se stanete naším klientem, podobu využívání produktů a služeb Správce a následujících 10 let poté, nebo do odvolání souhlasu.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a právo obrátit se s podnětem či stížnost na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu centrala@century21.cz, na telefonním čísle +420 272 651 480 nebo v místě sídla Správce.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.